Banca Privada, ¿és el mateix que el Wealth Management?

Banca privada versus wealth management

Ser client de Banca Privada significa la possibilitat d'accedir a serveis bancaris en condicions especials. Ser client de Wealth Management implica l'accés a aquestes mateixes condicions a un major catàleg de serveis, així com la possibilitat de gaudir d'un assessorament financer i una gestió de patrimoni absolutament centrada en el client.

Un assessorament financer i una gestió de patrimoni que formen part d'un mateix procés. Un procés que, de manera resumida, podem dir que suposa anar des del client cap al producte i no a l'inrevés.

Ser client de Wealth Management a Vallbanc suposa abordar aquest procés com si fos un viatge. Un viatge que s'inicia amb l'anàlisi de la situació financera i patrimonial actual d'un client i que té com a destinació la generació de valor a llarg termini per a aquest.

En aquest viatge el client compta amb l'ajuda d'un equip d'assessors financers que l'acompanyen i que, en base a la seva elevada qualificació professional i experiència, li serveixen de guia al llarg d'aquest.

L'assessor financer de Vallbanc, a la part inicial d'aquest procés, ajuda al seu client de Wealth Management en l'anàlisi de la composició actual del seu patrimoni i de la seva estructura d'ingressos i despeses. Així mateix pot ajudar al client, si escau, en la identificació i quantificació de les necessitats a cobrir, tant presents com futures, i en la determinació i quantificació dels desitjos i metes a assolir.

D'aquesta manera, un cop definit el punt de partida i la destinació final, l'assessor financer de Vallbanc dóna suport al seu client en l'enteniment i valoració de les diferents rutes possibles per dur a terme el viatge, en forma d'opcions d'inversió, així com en l'elecció d'aquella que millor s'adapta a les necessitats i als desitjos prèviament definits, creant una estratègia d'inversió personalitzada.

Un cop el viatge comença, l'acompanyament al client continua en la gestió de les inversions realitzades i de el risc associat a aquestes, aprofitant  totes les capacitats financeres i tecnològiques de Vallbanc.

Acompanyar el client al llarg d'aquest viatge significa estar a prop seu per, en cas necessari, adaptar i modificar el trajecte triat quan les circumstàncies personals, de mercat, normatives, fiscals ... aconsellin procedir a recalcular la ruta o la destinació inicialment plantejada .

Ser client de Wealth Management a Vallbanc comporta també comptar amb assessorament financer quan el viatge conclogui, en forma d'objectiu assolit, per procedir a desinvertir el patrimoni necessari per materialitzar una fita aconseguida o per donar cobertura a una necessitat concreta.

I si el viatge no s'acaba, suposa disposar d'ajuda professional per a realitzar una òptima planificació successòria, de tal manera que permeti que altres continuïn el viatge que el client va començar.

Finalment és important assenyalar que tot aquest procés i l'acompanyament ofert, Vallbanc el realitza amb una visió holística de la gestió del patrimoni de client. Una visió integral en la qual, al costat de tots els aspectes financers, tenen cabuda igualment qüestions lligades a la psicologia econòmica i a l'impacte de les emocions en el client a l'hora de prendre decisions d'inversió, així com l'impacte social i mediambiental d'aquestes decisions.

En definitiva, ser client de Wealth Management a Vallbanc suposa no estar només en un viatge que busca assegurar les necessitats i assolir les metes d'un client, tot invertint amb cap i cor.

Categories
Recent posts
Notícies relacionades