Beneficis fiscals de viure a Andorra

Fiscalitat a Andorra

El Principat d'Andorra s'ha convertit en un país de moda per viure gràcies a el gran atractiu cultural, econòmic, sanitari i fiscal que ofereix. Darrerament, el trasllat de residència a Andorra s'ha convertit en un tema d'actualitat pel fet que molts YouTubers han decidit venir a treballar i a viure a Andorra, ja que el seu treball els permet viure i treballar des de qualsevol país del món. A més d'aquest col·lectiu, molts són els artistes, esportistes o empresaris que es plantegen traslladar la seva residència fiscal i venir a viure a Andorra per desenvolupar les seves professions des d'aquí i poder aprofitar-se dels avantatges que ofereix el Principat. Per a un empresari és fàcil dur a terme aquest canvi mitjançant el mecanisme existent a Andorra sobre la inversió estrangera, que permet traslladar la residència legal i fiscal per desenvolupar una activitat professional.


Hem de tenir en compte que, per viure legalment a Andorra, s'ha d'instar el tràmit d'obtenció de la residència legal davant el departament d'immigració i sol·licitar el permís de residència que més s'adapti a les característiques personals i / o professionals de cadascú. S'ha de tenir en compte que hi ha diversos requisits per viure a Andorra, en funció del permís de residència que se sol·licita. Els més comuns podrien ser els següents:

 

  1. Permís de residència per compte propi: Es tracta del permís de residència que escullen tots els empresaris que vénen a desenvolupar la seva activitat professional i a viure al Principat d'Andorra des de l'estranger mitjançant l'inversió estrangera. S'ha de sol·licitar la corresponent sol·licitud a immigració i realitzar un dipòsit remunerat a l'Autoritat Financera d'Andorra (en endavant, AFA) de 15.000 euros.
  2. Permís de residència per compte aliè: Aquest permís de residència el fan servir les persones que vénen a viure i treballar a Andorra per compte d'un tercer. És a dir, totes aquelles persones que no desenvolupen una activitat professional per compte propi i volen viure i treballar al Principat sol·liciten aquesta residencia.
  3. Permís de residència passiva: Aquest permís de residència l'escullen les persones que volen viure a Andorra i que disposen de cert patrimoni per invertir ja que aquesta tipologia de residència requereix d'una inversió al Principat d'Andorra de 400.000 €, 50.000 dels quals han d'anar a un dipòsit remunerat de l'AFA (Autoritat Financera Andorrana). Aquesta residència legal no garanteix la residència fiscal ja que s'han de complir amb altres requeriments.

 

Ara que ja hem vist el que es necessita per complir amb les principals residències legals que existeixen en l'actualitat, ens agradaria aclarir quins són els requisits per a ser considerats residents fiscals a Andorra.

 

  1. Criteri dels 183 dies: S'ha de romandre com a mínim 183 dies, durant l'any natural, en territori andorrà, tot i que no cal que siguin consecutius, ja que poden alternar-se. Hem de tenir en compte que hi ha normes de delimitació de la residència per a impedir els trasllats ficticis i viure a Andorra, però no ser resident fiscal.
  2. Criteri del nucli principal d'activitats: Es pot valorar en funció dels recursos econòmics del contribuent derivats dels ingressos obtinguts a Andorra han de ser superiors als obtinguts en aquells països amb els quals pugui existir conflicte o pel lloc on el contribuent tingui i /o obtingui la major part de la seva riquesa.
  3. Criteri del nucli familiar: Es considera com a nucli personal i familiar al cònjuge legalment no separat i fills menors d'edat dependents al seu càrrec.

Com podem veure, escollir un permís o un altre és difícil ja que s'han d'analitzar les circumstàncies personals i / o professionals de cada persona. Per aquest motiu, des de Vall Banc volem oferir una atenció personalitzada 360 graus i ens oferim per analitzar les preferències de cada client per tal de detectar quin tipus de residència s'adapta més a les seves necessitats per poder dur a terme un canvi de residència fiscal seguint totes les directrius marcades per la legislació actual, tant de país d'origen com de destinació. D'aquesta manera, estarem optimitzant la seva situació patrimonial evitant els possibles riscos fiscals i regulatoris de venir a viure a Andorra.


Cal destacar que viure a Andorra sent espanyol, suposa uns canvis significatius a nivell tributari, els quals ens agradaria enumerar a continuación:

 

  • Respecte l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) es passa de tributar a Espanya a un tipus impositiu progressiu del 19% al 45% a la base general i d'un 19% al 26% a la base de l'estalvi, a un tipus màxim general a Andorra d'un 10%.

 

  • Respecte a l'Impost sobre Societats (IS) passa d'una tributació d'un 25% sobre els beneficis a Espanya a un 10% com a màxim a Andorra. A més, les SICAV i els vehicles d'inversió a Andorra tributen a un 0%, mentre que a Espanya el tipus impositiu d'aquests vehicles és d'un 1%.

 

  • Respecte l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) es produeix un canvi de nomenclatura ja que passa a anomenar impost general indirecte (IGI) i passa de tenir un tipus general espanyol del 21% a un tipus general andorrà d'un 4,5% .

 

  • A més, es deixa de tributar per l'Impost sobre el Patrimoni (IP) i per Impost de Successions i Donacions (IS), ja que a Andorra no hi ha aquests dos impostos.

 

Addicionalment als beneficis fiscals, el Principat d'Andorra és un país segur per desenvolupar-se tant personal com professionalment, en plena natura i amb un sistema sanitari de qualitat que garanteix una cobertura de tots els serveis bàsics. Hem de tenir en compte que viure a Andorra s'ha convertit en un dels objectius dels grans patrimonis financers. A més, gràcies a l'educació gratuïta també és un país perfecte per formar una família.


Per tot el comentat, a Vall Banc, ajudem a tots els nostres clients que estiguin interessats en canviar la seva residència fiscal, analitzant la seva situació personal, professional i financera per tal de canviar la seva residència legal i fiscal per optimitzar la seva situació patrimonial amb la col·laboració de despatxos externs que ens ajuden a realitzar els tràmits administratius pertinents.

Categories
Recent posts
Notícies relacionades