Com funcionen els impostos a Andorra i els seus avantatges fiscals

Impostos a andorra

El sistema impositiu a Andorra té un funcionament molt similar a l'espanyol, encara que és cert que hi ha una gran diferència marcada pels tipus impositius existents avui dia a cada país. Hem de tenir en compte quins impostos es paguen a Andorra i quins impostos s'han de pagar per un canvi de residència fiscal per tal de detectar possibilitats d'optimització patrimonial i evitar els possibles riscos fiscals derivats d'un canvi de residència, com pot ser, per exemple , l'Exit Tax espanyol.


L'Exit Tax és aplicable a tots els residents fiscals a Espanya, sempre que ho hagin estat durant 10 dels últims 15 anys, que realitzin un canvi de residència fiscal quan posseeixin accions d'una entitat amb un valor de mercat superior a 4 milions d'euros o quan tinguin un percentatge de titularitat superior al 25% en una entitat que suposi un valor de mercat superior a 1 milió d'euros. En el cas que es compleixi algun dels dos requisits comentats anteriorment, el resident fiscal a Espanya haurà de tributar pel guany patrimonial compresa entre el valor de les accions i el seu valor d'adquisició. És a dir, per valorar correctament un canvi de residència fiscal s'han de tenir en compte la tributació al país d'origen, en aquest cas Espanya, i la tributació al país de destinació, en aquest cas Andorra.

Moltes són les vegades que hem arribat a escoltar que a Andorra no es paguen impostos i que és un paradís fiscal, encara que aquesta afirmació no és per res certa, ja que des de l'any 2011, Andorra ja no és considerada com un paradís fiscal ja que al Principat d'Andorra es paguen impostos, encara que aquests tinguin uns tipus impositius molt menors si els comparem amb els nostres països veïns, com ara Espanya i França.

Espanya és un país que disposa d'unes taxes impositives elevades i una gran varietat d'impostos, els quals també poden diferir entre comunitats autònomes. Uns dels impostos més afectats per la cessió de la potestat legisladora a les comunitats autònomes són l'Impost sobre Patrimoni (IP) i l'Impost sobre Successions i Donacions (ISD). Aquest és el motiu pel que molts residents fiscals a Espanya es pregunten quants impostos es paguen a Andorra, pel que a IP i a ISD es refereix, i si aquests poden variar en funció de lloc de residència dins de Principat. En aquest sentit, s'ha de tenir clar que a Andorra no hi ha cap dels dos impostos esmentats a dalt i que la tributació és, per regla general, comú a tot el territori.

És important destacar que hi ha una gran diferència d'impostos entre Espanya i Andorra, tot i que l'esquema de la declaració de la renda sigui molt similar, ja que en ambdós països es divideix per base imposable general i base imposable de l'estalvi. Per exemple, en l'Impost sobre la Renda de Persones Físiques (IRPF) a Andorra, el tipus màxim efectiu de tributació és del 10%, mentre que a Espanya pot arribar a un 45% a la base general. A més, els guanys patrimonials d'actius mobiliaris estan exemptes de tributació en el cas en què es posseeixi menys del 25% de participació o, en el cas que es tingui més del 25%, que faci més de 10 anys que es posseeixen.

Respecte l'Impost sobre Societats (IS) també hi ha un tipus fix de l'10% respecte al tipus impositiu general a Espanya del 25%. A més, tots els dividends que pugui percebre un resident fiscal a Andorra per la seva participació en les accions d'una societat andorrana estan exempts de tributació. D'altra banda, el tipus impositiu en l'Impost sobre Societats dels vehicles d'inversió, com les SICAV o fons d'inversió, actualment és del 0% respecte a l'1% existent avui dia a Espanya.

Moltes són les persones físiques residents fiscals a Espanya que mantenen comptes a Andorra per tal de minimitzar el risc país de les seves inversions. En aquest cas, també han de complir amb les obligacions d'informació existents, com ara el model 720, el ETE i el D6. Aquests models s'han de presentar a Espanya amb la finalitat d'aportar informació sobre els béns i drets que es tenen en un país estranger. En el cas que aquestes persones decidissin traslladar la seva residència i pagar impostos a Andorra, deixarien de tenir l'obligació de presentar els models comentats en aquest paràgraf i passarien a beneficiar-se d'uns tipus impositius més baixos que a Espanya i a despreocupar-se per l'impost sobre patrimoni i l'impost sobre successions i donacions.

A continuació, a manera resum, ens agradaria mostrar en un quadre mostrant una comparació dels sistemes impositius d'Andorra i Espanya, per tal d'esquematitzar i aclarir la tributació en aquests dos països:

 

Imatge eliminada.

Com podem veure en el quadre anterior, les diferències sobre els tipus impositius són molt elevades, tant a nivell persona física com a persona jurídica. És més, a Espanya hi ha impostos que a Andorra no hi ha avui dia.


Per tot el que especifiquen els paràgrafs anteriors, considerem que Andorra presenta una sèrie d'avantatges fiscals respecte a Espanya en termes impositius, motiu pel qual els grans patrimonis s'estan interessant a traslladar la seva residència fiscal a el Principat i beneficiar-se de tots aquests avantatges, no només fiscals, sinó també de residir a Andorra.

 

Categories
Recent posts
Notícies relacionades