El blanqueig de capitals i
el finançament del terrorisme

El blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme constitueixen un fenomen global que afecta totes les entitats que intervenen en els sistemes financers.

 

Per al Grup Vall Banc (en endavant, Vall Banc o l’entitat) constitueix un objectiu estratègic disposar d’un sistema de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme eficient i eficaç, orientat a prevenir i detectar qualsevol operació o intent d’operació que pugui tenir un origen il·lícit o delictiu.

 

En aquesta línia, el Consell d’Administració del Grup Vall Banc ha aprovat manuals i polítiques interns dissenyats amb l’objectiu d’acomplir la legalitat vigent, vetllant per l’interès de la mateixa entitat i dels seus clients i assentant les bases d’una actuació eficaç i eficient en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, del frau, de la corrupció i de l’ús indegut dels serveis financers oferts per l’entitat.

 

Vall Banc ha establert una política transparent que protegeix els clients en un marc definit que compleix els estàndards internacionals i que reuneix, com a pilars fonamentals en el seu disseny i confecció, les característiques següents:

 

 • Implicació de tots els nivells de l’organització, especialment de l’Alta Direcció.
   
 • Implementació d’una cultura de conscienciació basada en l’ètica i el respecte tant de la legislació vigent com de les normatives internes.
   
 • Establiment i divulgació de polítiques internes, generalment conegudes i acceptades per tota l’organització, que acompleixin estrictament tots els requeriments legals en matèria de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.
   
 • Utilització de sistemes informàtics en la detecció d’operacions així com l’aplicació de criteris rigorosos en l’anàlisi de clients.
   
 • Implementació de mesures de defensa i control proporcionals i adequades a la tipologia de riscos als quals està exposada l’entitat, aplicant un enfocament basat en el risc i una estructura de control i supervisió basada en tres línies de defensa establertes degudament.

 

Les principals directrius que inclouen tant el manual com la política de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme del Grup Vall Banc són les següents:

 

 1. Aprovació i aplicació d’una política d’identificació i acceptació del client i beneficiari efectiu (PAC) així com de procediments de coneixement del client i beneficiari efectiu (Know your Customer, KYC).
   
 2. Implantació d’un enfocament basat en el risc (model Risk-Based Approach, RBA) per a la classificació de clients.
   
 3. Establiment d’una metodologia d’estudi, avaluació i anàlisi del nivell de risc de l’entitat (estudi de risc individual, ERI).
   
 4. Prohibició d’establir relacions de negoci amb la tipologia de comptes anònims i bancs pantalla (shell banks) i quan no es pugui determinar el drethavent veritable.
   
 5. Establiment de normes i procediments de control per a la detecció i anàlisi d’operacions sospitoses.
   
 6. Establiment de controls preventius i detectors en matèria de filtrat de llistes internacionals (screening) així com de països sancionats o de risc.
   
 7. Implementació de canals de comunicació interns i externs per tal de traslladar operacions que puguin ser sospitoses a les autoritats competents.
   
 8. Configuració d’un òrgan de control intern (OCIC) que controli i supervisi la unitat de PBC&FT.
   
 9. Pla de formació i conscienciació interna.
   
 10. Integració de la funció de revisió periòdica per part de l’auditoria interna del grup.

 

D’acord amb l’aplicació de les millors pràctiques, podeu consultar el qüestionari del Grup Wolfsberg amb les respostes de Vall Banc. Aquest document permet conèixer el nivell d’adequació del programa de prevenció de blanqueig de capitals als estàndards del Grup Wolfsberg. Així es pot avaluar si les mesures i les pràctiques aplicades en la matèria són les adequades. (veure el document)

 

En definitiva, Vall Banc manté les mesures de seguretat necessàries per preservar els interessos dels seus clients i acomplir els estàndards internacionals.


Per a més informació, escriu-nos a vallbanc@vallbanc.ad o dirigeix-te al web de la Unitat d'Intel·ligència Financera d'Andorra www.uifand.ad