Informació relativa al Fons Andorrà de Garantia de Dipòsits  i del Sistema andorrà de garantia d’inversions

L’Acord Monetari entre la Unió Europea i el Principat d’Andorra preveu, entre altres matèries, l’adaptació del marc jurídic andorrà a la regulació de la Unió Europea en relació amb la legislació financera. Amb l’objectiu de donar compliment a aquest compromís, es pretén  regular la creació del Fons Andorrà de Garantia de Dipòsits així com el Sistema andorrà de garantia d’inversions mitjançant la Llei 20/2018.

Aquesta legislació, en el seu l’article 24, indica que les entitats bancàries i financeres d’inversió autoritzades per operar a Andorra han de posar a disposició dels dipositants i dels inversors, reals i potencials, la informació necessària per identificar el Fagadi i el Sagi, així com les seves condicions.

 

Fons Andorrà de Garantia de Dipòsits (FAGADI):

La Llei regula el Fons Andorrà de Garantia de Dipòsits (Fagadi) com un sistema de garantia de dipòsits en els termes establerts a la Directiva 2014/49/UE i amb un coixí addicional de recursos financers perquè el Fagadi disposi de manera immediata de més recursos que els requerits per la pròpia Directiva.

Aquesta Llei, igual que la Directiva, estableix un període transitori durant el qual les entitats bancàries membres del Fagadi han d’aportar anualment les contribucions que determini la seva Comissió Gestora, per disposar d’uns recursos financers ex-ante d’un import equivalent al 0,8 % dels dipòsits garantits amb data límit 30 de juny del 2024.

 


Els principals trets reguladors del sistema de garantia de dipòsits són els següents:

  • Es manté el règim de cobertura de 100.000 euros per dipositant i per entitat i s’incorporen cobertures addicionals en casos excepcionals que garanteixen, amb un límit de 300.000 euros, els dipòsits procedents de transaccions amb béns immobles de naturalesa residencial i de caràcter privat, pagaments rebuts pel dipositant amb caràcter puntual i vinculats al matrimoni, el divorci, la jubilació, l’acomiadament, la invalidesa o la defunció; i els que estiguin basats en el pagament de prestacions d’assegurances o en la indemnització per perjudicis i que siguin conseqüència d’un delicte o d’un error judicial, sempre que els susdits saldos s’haguessin abonat als comptes coberts durant els tres mesos previs.
  • Els recursos ex-ante del Fagadi han d’arribar al 0,8 % dels dipòsits garantits amb data límit 30 de juny del 2024, mitjançant les aportacions anuals de les entitats bancàries. Addicionalment, a partir d’aquesta data, les entitats bancàries continuaran fent aportacions anuals al Fons ex-ante a fi i efecte que aquest assoleixi un nivell de recursos financers de l’1,6 % en un termini de 8 anys a partir del 2024. Aquest percentatge excedeix amb escreix el 0,8 % requerit amb caràcter general per la Directiva 2014/49/UE i el 0,5 % que preveu com a possible llindar per a sistemes bancaris altament concentrats com el sistema bancari andorrà. En contrapartida, aquesta Llei estableix un límit total dels recursos del Fagadi i augmenta la cobertura màxima total establerta per la Llei 1/2011.

 

 

Sistema andorrà de garantia d’inversions (SAGI)

La Llei manté el Sistema andorrà de garantia d’inversions (SAGI) com un sistema de garantia ex post en què, juntament amb les entitats bancàries ja participants fins ara, passen a participar les societats financeres d’inversió, les agències financeres d’inversió, les societats gestores de patrimonis que ofereixin l’activitat de gestió discrecional i individualitzada de carteres en la modalitat de gestió directa, i les societats gestores d’organismes d’inversió col·lectiva autoritzades per prestar serveis d’administració i custòdia d’instruments financers per compte de clients al Principat.

 

Els principals trets reguladors del sistema de garantia d’inversions són els següents:

  • El règim de cobertura passa a ser de 20.000 euros per titular d’acord amb el nivell de cobertura establert a la Directiva 97/9/CE. Aquesta llei també estableix un límit total dels recursos del SAGI i augmenta la cobertura màxima total establerta per la Llei 1/2011.
  • No es garanteixen les pèrdues derivades de la fluctuació del valor de les inversions. La garantia cobreix supòsits d’impossible recuperació dels valors per insolvència de l’entitat que presta els serveis d’administració i custòdia de valors.
     

 

Contacte:

C/Bonaventura Armengol, 10

Edifici Montclar, bloc 2, 4a planta

AD500 Andorra la Vella

Principat d'Andorra

Telèfon +376 808898
fagadi@afa.ad o sagi@afa.ad (segons correspongui)
 
Webs:
https://www.afa.ad/fagadi
https://www.afa.ad/sagi