La inversió immobiliària com a complement d'una cartera d'inversió

Inversió immobiliària wealth management

La inversió en actius immobiliaris sempre ha tingut la consideració d'inversió estable i amb poca volatilitat. Tanmateix, aquest mantra d'inversió segura es va començar a posar en dubte després de la crisi del 2008, en què aquell famós mite de «els immobles mai no baixen» va topar-se de sobte amb la realitat del mercat. Si la bombolla immobiliària ens ha ensenyat alguna cosa és que ni les rendibilitats passades estan garantides ni hi ha cap actiu lliure de risc en el mercat. Avui dia hi ha més consciència que la inversió immobiliària és un bon complement per reduir la volatilitat d'una cartera d'inversió, en augmentar la seva descorrelació amb la resta d'actius financers. Però, com tot, té avantatges i inconvenients.

Inversió immobiliària com a complement wealth management

A l'hora de pensar si invertir o no en habitatge convé saber dues coses fonamentals: que cal separar la compra d'un habitatge habitual de la que fem amb l'objectiu d'obtenir una renda de lloguer, i que també hi ha altres opcions en el mercat si volem orientar la nostra inversió cap al món immobiliari.

En aquesta i les següents publicacions repassarem els avantatges i inconvenients de comprar directament l'actiu, així com algunes de les millors alternatives per invertir en el sector sense la necessitat de fer un desemborsament tan elevat. Convé no oblidar que cada perfil inversor és diferent i que el millor serà comptar amb la figura d'un assessor financer que ens orienti d'acord amb les nostres necessitats analitzant el global de la cartera.

Quins avantatges i desavantatges tenim en comprar un immoble per llogar?

Els avantatges principals venen de la rendibilitat, ja que, si analitzem el comportament històric de rendibilitats, la inversió immobiliària està per damunt de la inversió en renda variable en termes de rendibilitat i risc. Un altre dels avantatges que ofereix la inversió directa en habitatge és que es tracta d'un bé tangible o físic, la qual cosa proporciona seguretat emocional a l'inversor en moments de pànic en els mercats. El fet de tenir un bé físic genera més tranquil·litat que si es tracta de papers o anotacions a compte. Per acabar, la inversió en habitatge, en suposar un import elevat, normalment l'acompanyem de finançament, per la qual cosa les ràtios de rendibilitat es maximitzen a causa de l'efecte del palanquejament financer.

Com a desavantatges podríem destacar la falta de liquiditat, ja que si necessitem disposar dels diners de manera immediata mitjançant una desinversió dependrem d'un mercat no organitzat en què la cerca d'un comprador per al nostre actiu requereix temps i negociació, i les diferències entre valor i preu acostumen a ser un obstacle en la negociació.

Un altre dels inconvenients és la poca diversificació que permet, ja que, en invertir una alta quantitat en un únic immoble, pot ser una opció massa arriscada —per jugar-ho tot a una carta—. Com que es tracta d'un mercat poc homogeni, en funció de la zona, l'orientació, l'altura, els serveis associats, etc. obtindrem més o menys rendibilitat. Per tant, si triem malament i concentrem la inversió en un únic actiu hi ha poques probabilitats de recuperar-la i rendibilitzar-la.

inversió immobiliària wealth management gestió de patrimonis

Com a últim punt, però no menys important, la inversió directa exigeix reinversions periòdiques, costos de manteniment elevats i despeses associades. I, a més, una pesada càrrega d'impostos i reparacions si es produeixen desperfectes, ja que el propietari estarà obligat a reinvertir cada cert temps en l'immoble per mantenir-lo en perfecte estat i poder transmetre'l amb posterioritat en bones condicions.

Afortunadament, tenim alternatives per invertir en el sector immobiliari sense necessitat de comprar directament un immoble i jugar-nos la sort a un tipus determinat d'actiu. Però això ho veurem en properes publicacions...

 

Categories
Recent posts
Notícies relacionades