Mesures financeres per pal·liar els primers efectes de la crisi COVID-19

Laura Diari

El Consell General va aprovar ahir 23 de març, per assentiment de tots els grups parlamentaris, la Llei de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2.

Sens dubte, una sèrie de mesures històriques per una situació històrica. Són mesures que pretenen protegir i donar suport al teixit productiu i social del Principat d’Andorra per minimitzar l’impacte i aconseguir que es produeixi una recuperació de l’activitat econòmica, una vegada finalitzi la present alarma sanitària.

La situació d’emergència sanitària del COVID-19, planteja uns reptes d’una dimensió que mai no havia hagut d’afrontar el Principat i, per aquest mateix motiu, ens hem trobat en la necessitat d’aprovar la Llei pel procediment d’extrema urgència i necessitat.

Cal destacar que es tracta d’una Llei de mesures excepcionals, d’abast temporal limitat, que han de permetre pal·liar els primers efectes que la situació de crisi sanitària provoca sobre les persones i sobre les empreses. Ha de quedar palès també que, si aquesta crisi sanitària es dilata més en el temps, s’hauran de prendre unes altres mesures complementàries o diferents, que siguin convenients o adequades per fer front als eventuals nous reptes que sorgeixin.

Unes mesures que en segona instància requeriran, si és necessari, obtenir més fons per sostenir el teixit productiu i el manteniment dels llocs de treball, mitjançant mecanismes com l’emissió de deute públic i el recurs al finançament extern com podria ser via Banc Central Europeu i/o Fons Monetari Internacional.

En el present article, i considerant la vessant financera que ens ocupa, passarem a explicar les tres disposicions, addicional primera i segona i final primera, que regulen les mesures adoptades en matèria de concessió d’ajuts financers públics a les institucions sanitàries, així com a les empreses i els negocis que s’acullin als supòsits fixats a la Llei.

En aquest sentint, mitjançant la disposició addicional primera, s’aprova un crèdit extraordinari per fer front a la concessió de prestació de garanties mitjançant avals, destinats a les empreses i els negocis, per un import total màxim de 130 milions d’euros, despesa que es finançarà mitjançant un nou endeutament, regulat a la disposició final primera, que passarem a explicar a continuació.

La disposició addicional primera també aprova un crèdit extraordinari per fer front a les despeses no incloses en el pressupost derivades de la situació d’emergència sanitària causada pel Covid-19, així com també s’aprova un suplement de crèdit per fer front a les despeses la dotació de les quals no sigui suficient per fer front a la situació d’emergència sanitària que estem vivint. En ambdues mesures s’autoritza al Govern a habilitar les partides pressupostàries escaients pel que fa al subconcepte i als projectes de despesa necessaris.

Tant el crèdit extraordinari com el suplement de crèdit, es destinen en part a finançar o regularitzar les obligacions que el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (en endavant, el SAAS) ha hagut de contreure sense dotació pressupostària a causa de l’estat d’emergència sanitària. També s’autoritza al SAAS a habilitar o ampliar els crèdits necessaris amb càrrec al seu pressupost de despesa, que es financen mitjançant la dotació pressupostària suplementària del Govern provinent del suplement de crèdit.

L’import total màxim del crèdit extraordinari i del suplement és de 32.265.914,33 euros i es finança amb l’import disponible del compte de compensació i mitjançant part del nou endeutament previst a la disposició final primera..

Per altra banda, la disposició addicional segona, regula la concessió d'ajuts financers públics a les empreses afectades per la situació d’emergència sanitària causada pel SARS-CoV2. Aquesta concessió ha d'estar, en tot cas, condicionada a la protecció dels llocs de treball per part de l'empresa. Es deixa palès en la present disposició, que no han de tenir accés a aquests ajuts les empreses que hagin acomiadat personal a partir del 14 de març del 2020, a excepció dels acomiadaments de caràcter disciplinari i els acomiadaments de personal amb contracte de temporada que tingués un termini de finalització anterior a l’1 de maig del 2020, llevat que aquests acomiadaments siguin degudament justificats prop de l’òrgan que concedeix els ajuts.

Per últim, la disposició final primera modifica la Llei del pressupost per a l’exercici 2020 i, en aquest sentit, regula emetre deute públic o concertar operacions de crèdit per un import de 82.875.778,44 euros per finançar el dèficit de caixa previst (73.120.745,28 euros) en l’exercici del 2020 i fer front al pagament de les quotes que vencen durant l’exercici dels préstecs contrets per l’Administració general (9.755.033,16 euros) i, per altra banda, s’afegeix la possibilitat de “Concertar operacions de crèdit en concepte de prestació de garanties mitjançant avals, destinats al finançament d’empreses i negocis que s’acullin als supòsits fixats per decret, per un import total màxim de 130 milions d’euros.”

Sens dubte, un seguit de mesures excepcionals i extraordinàries destinades a pal·liar els efectes econòmics i socials que ens està deixant la present crisis sanitària, substituïbles o modificables en un futur, si s’escau.

Nosaltres, els ciutadans d’Andorra, per la nostra part i dintre del nostre deure de coresponsabilitat, seguirem lluitant i col·laborant per fer front a la situació actual i, la millor manera de fer-ho, com ens ho ha recordat en repetides ocasions el ministre de Salut, el Sr. Martínez Benazet, es quedant-nos a casa.

També pots consultar aquest article al "Diari d'Andorra"