Planifiquem el 2021?

Planificació fiscal 2021 Vall Banc

L’any 2020 ha sigut un any marcat per l’evolució de la pandèmia de la SARS-CoV-2 i no és estrany pensar que tots els nostres desitjos per aquest any 2021 que acabem de començar, és deixar enrere la crisi sanitària, gràcies a l’arribada de la vacuna.

Però, quin impacte han tingut i tindran els efectes col·laterals d’aquesta situació en les nostres inversions financeres? Com tots sabeu, això és un espai on parlem de fiscalitat i, precisament, aquests són els efectes els quals voldria explicar-vos.

Amb la crisi de la pandèmia s’han pogut donar dos escenaris: 1) aquelles persones que varen realitzar inversions financeres abans de l’arribada de la mateixa i en plena crisi varen haver de desinvertir per diverses raons - concentració de risc, caigudes en les valoracions dels actius, necessitats de liquiditat, etc. - o 2) persones que van aprofitar les baixades patides pels mercats financers arrel de la crisi i van invertir en aquell moment.

La situació, a efectes fiscals, és molt diferent en un escenari o en l’altre i aquest és el punt el qual m’agradaria explicar-vos, ja que quan es ven o materialitza una inversió financera, sempre porta una tributació associada, els efectes de la qual poder ser positius o negatius.

En l’escenari número 1, arrel de les desinversions quan els mercats varen patir baixades excepcionals, es van posar de manifest unes pèrdues patrimonials o uns rendiments del capital mobiliari negatius que a Andorra, segons l’article 32 de la Llei de l’IRPF, es podran compensar en els deu períodes impositius següents, si després de la integració i compensació amb els guanys de l’exercici, resulta un import negatiu, sempre i quan aquestes rendes siguin integrables.

Aquest règim de compensació és benèvol si el comparem amb els dels països veïns, on s’estableixen limitacions de compensació entre guanys i pèrdues de capital i rendiments de capital mobiliari i, a més, la limitació temporal de compensació en exercicis futurs és menor.

En l’escenari número 2, estem en el cas contrari. Les referides carteres d’inversions hauran sofert unes revaloritzacions importants, manifestant així uns guanys de capital o uns rendiments de capital mobiliari positius, subjectes a imposició en l’exercici en què es materialitzi la venda o amortització.

Els residents fiscals a Andorra, gràcies al sistema impositiu que tenim, on els productes de renda variable tenen una baixa o nul·la tributació, tant en el moment de la recepció dels rendiments com de la venda de l’actiu, no és un punt que hauria de preocupar-nos massa. No obstant això, els productes de renda fixa, que sempre generen rendiments de capital mobiliari (tant els rendiments rebuts com les amortitzacions), estaran subjectes a tributació.

Per aquestes regles de compensació existents al Principat és important fer una valoració i previsió de la cartera d’inversions, a efectes impositius. Per construir o desfer una cartera és tan important el punt de vista financer com el fiscal, per tal de prendre decisions d’inversió que optimitzin els nostres objectius personals.

Categories
Recent posts
Notícies relacionades