Serem tots solidaris?

donacions solidaries tributs deduccions

En l’entorn en què ens trobem i que ens ha deixat la crisi sanitària de la Covid-19, de la qual encara estem sortint, comencen a sorgir dubtes i incerteses de tot aquest afany legislatiu dels darrers mesos.
Els països es van haver d’adaptar amb rapidesa a la situació excepcional de la Covid-19 i legislar amb destresa tots aquells àmbits socioeconòmics afectats per l’arribada de la crisi, amb la finalitat de pal·liar els possibles efectes negatius que algun dia, sens dubte, arribarien.
Dintre d’aquest entorn de confecció i generació de lleis pel tràmit d’urgència, es van regular ben bé tots els àmbits que generaven una gran preocupació per sostenir el teixit productiu del nostre petit país. En aquest sentit, i per l’assumpte que avui ens ocupa, es van proposar per part del Govern, amb un horitzó solidari, els donatius al fons solidari del Govern d’Andorra per pal·liar la situació generada per la Covid-19.
Com era d’esperar, moltes han sigut les persones, tant físiques com jurídiques, que han volgut aportar el seu granet de sorra per ajudar Andorra a fer front a la present crisi sanitària, però de ben segur que en el moment de fer l’aportació ningú es va parar a pensar quin seria el tractament fiscal d’aquell fet que, simplement, emanava de la bona voluntat de les persones.


En aquest sentit, i entrant en un àmbit tècnic, fiscalment parlant, les vigents lleis, tant de l’impost sobre societats com de l’impost sobre la renda de les persones físiques, estableixen com es determina el càlcul de l’impost i ambdues regulen el tractament dels donatius i liberalitats realitzats durant l’exercici. La Llei de l’IRPF, pel tema que ens ocupa, es remet a l’establert en la Llei de l’impost sobre societats, la qual en el seu article 13.1.f) determina que “1. No són deduïbles de la base de tributació les partides següents: (...) f) Els donatius i les liberalitats. No s’entenen compreses en aquest paràgraf les despeses per relacions públiques amb clients o proveïdors ni les que, d’acord amb els usos i costums, s’efectuïn respecte al personal de l’empresa ni les realitzades per promocionar, directament o indirectament, la venda de béns i la prestació de serveis, ni les que estiguin correlacionades amb els ingressos. En tot cas, aquestes despeses deduïbles fiscalment no poden superar l’1% de la base de tributació positiva mitjana de l’exercici corresponent i dels dos exercicis anteriors, computada abans de l’aplicació d’aquesta limitació. En qualsevol cas, no es consideren donatius ni liberalitats els realitzats a entitats sense ànim de lucre que estiguin inscrites en el Registre oficial corresponent.
g) No obstant el previst en la lletra f), els donatius efectuats pels obligats tributaris a entitats reconegudes com a entitats sense ànim de lucre són deduïbles per la determinació de la base de tributació fins a un màxim del 10% del resultat comptable”.
Per tant, del present article es desprèn que tots aquells donatius i liberalitats realitzats a entitats que no siguin sense ànim de lucre i estiguin degudament inscrites en el Registre oficial corresponent, no seran deduïbles ni de l’impost sobre societats, per persones jurídiques, ni de l’IRPF per persones físiques.
Si ens parem a pensar-ho, ni el Govern d’Andorra ni el fons solidari són entitats sense ànim de lucre que estiguin inscrits en el Registre oficial corresponent del Principat d’Andorra, motiu pel qual, amb la llei a la mà, tots aquests donatius realitzats pels obligats tributaris andorrans tindran la consideració de no deduïbles, als efectes de la seva declaració de la renda o de l’impost sobre societats.
Podríem pensar que és injust, ja que degut a la crida que es va fer des de Govern a la població i companyies andorranes perquè realitzessin els esmentats donatius per ajudar el país a sortir de la crisi sanitària en la qual ens trobàvem, es podria haver regulat, almenys, que les mateixes no tinguessin un impacte fiscal negatiu en les declaracions tributàries.


Volem pensar que va ser un detall que a l’hora de confeccionar la Llei 5/2020, del 18 d’abril, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, es van descuidar d’introduir, ja que el més sensat seria equiparar el referits donatius realitzats al Govern i al fons solidari als realitzats a entitats sense ànim de lucre, les quals es poden beneficiar de la deducció prevista a l’article 13.1.f) de la Llei de l’impost sobre societats.
En el cas que no fos així, i s’aclarís aquest punt del tractament dels donatius realitzats per la crisi de la Covid-19, semblaria ser que tots aquells obligats tributaris que han volgut ajudar el país a tirar endavant, es trobarien injustament perjudicats a l’hora de presentar les seves declaracions d’impostos, havent de tractar la referida despesa com a no deduïble i tributant sobre la mateixa.
Encara hi ha temps per rectificar com ha fet ja el Govern en moltes d’aquestes lleis Covid-19, les quals s’han fet amb molta urgència i han hagut de perfilar posteriorment. Esperem que així sigui per a justícia de tots aquells que han mostrat solidaritat amb l’estat andorrà.

*Laura Camprubí, Responsable del departament Tax and Weath de Vall Banc

Article publicat al Diari d'Andorra

Notícies relacionades