TAX TIPS: S'obre la campanya de l'IRPF

IRPF

Mes d'abril, i com cada any, s'inicia el període de presentació de la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Fins el mes de setembre es prorroga el termini per tal de que els residents fiscals a Andorra, puguem accedir, descarrerar i presentar l'esborrany de la declaració de l'IPRF disponible al portar tributari (www.impostos.ad).

Moltes seran les preguntes de caire tributari que us puguin sorgir en aquest any 2020, si menys no, atípic, marcat per una etapa on la pandèmia del SARS-CoV-2 ha sigut la protagonista.

A molts de vosaltres, els que heu seguit treballant des de casa o des del lloc de treball i els contractes laborals dels quals no s'han vist afectats, l'impacte pandèmic no tindrà una magnitud important, ja que, a efectes tributaris, serà un any més de presentació de la declaració de l'IPRF sense més complicacions.

No obstant, moltes són les persones a les quals la crisi sanitària els hi ha afectat en termes econòmics, ja sigui per una situació excepcional de suspensió temporal dels contracte de treball o reducció de la jornada laboral (ERTO), suspensió permanent del contracte laboral, reducció en els rendiments derivats de lloguers, etc.

En aquest sentit, m'agradaria donar unes pinzellades als aspectes o canvis més importants introduïts per la legislació específica de mesures excepcionals i urgents introduïdes per la situació d'emergència sanitària causada per la pandèmia i que poden afectar a la declaració de la renda corresponent a l'exercici 2020:

  1. Els rendiments obtinguts en el marc d'un expedient de regulació laboral tenen la consideració de rendiments del treball, a tots els efectes.
  2. El permís retribuït per absència laboral per tenir cura dels fills a càrrec té la consideració de prestació econòmica satisfeta pel Govern, en el marc de la normativa d'atenció social i li és d'aplicació l'apartat 5 de l'article 105 de la Llei 17/2008, del 3 d'octubre, de la seguretat social.
  3. En la Llei 5/2020, del 18 d'abril, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d'emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, es va introduir com a novetat la possibilitat per part dels partícips en plans de pensions privats de recuperar, sense penalització, una quantitat màxima mensual equivalent al salari mínim interprofessional, si es tractava de persones que realitzaven una activitat per compte propi que havia estat suspesa, o de persones assalariades concernides per la suspensió temporal del contracte de treball o la reducció de la jornada laboral. Aquesta mesura excepcional va establir que aquestes quantitats recuperades tindrien la consideració de rendes exemptes en el càlcul de l'import sobre la renda de les persones físiques, per la qual cosa, ara, en el moment de realitzar la declaració, s'ha de considerar la referida exempció, per tal de no tributar per aquestes quantitats.
  4. Els ingressos no percebuts per causa de les mesures excepcionals en matèria d'arrendaments no s'inclouen en la base de tributació de l'impost sobre la renda de les persones físiques. Tanmateix, són deduïbles les despeses relacionades amb aquestes rendes.

Aquestes mesures, entre d'altres, poden ser d'aplicació en la declaració de la renda corresponent a l'exercici 2020. Com bé sabem, va ser un any estrany que ens va afectar en molts aspectes de la nostra vida i, com no podia ser menys, també afectaria en la vessant impositiva.

És important estar assabentat de totes les mesures que es van introduir mitjançant les Lleis de mesures excepcionals per tal de poder presentar una correcta declaració de l'IRPF.

Categories
Recent posts
Notícies relacionades