USA Patriot
Act Certification

Vall Banc emet la certificació requerida per a entitats estrangeres que mantenen una relació de corresponsalia amb institucions financeres nord-americanes, en compliment de la Llei patriòtica (USA Patriot Act) i de les normes finals emeses pel Tresor nord-americà.  (consulta el document)

 

FATCA

FATCA és la sigla de Foreign Account Tax Compliance Act, una legislació aprovada per l’autoritat tributària nord-americana (Internal Revenue Service, IRS) i el Departament del Tresor dels Estats Units, el 18 de març de 2010, per tal de promoure la transparència fiscal i reforçar el compliment de les obligacions fiscals dels ciutadans o residents nord-americans.

 

FATCA obliga les entitats financeres estrangeres (en endavant, FFI, o Foreign Financial Institutions) a acomplir uns requeriments determinats d’identificació i report de clients nord-americans.

 

Si una FFI no col·labora, aquesta (i els seus clients) estarà sotmesa a una retenció punitiva del 30% sobre tots els ingressos procedents d’actius nord-americans.

 

En aquest sentit, FATCA requereix que les institucions financeres d’arreu del món identifiquin aquells clients amb nacionalitat o residència fiscal als Estats Units que tinguin ―entre d’altres― comptes financers a l’estranger, els quals hauran de ser reportats anualment a l’autoritat fiscal nord-americana.

 

Totes les entitats bancàries andorranes són institucions financeres i, per tant, subjectes obligats per aquesta normativa.

 

En línies generals, FATCA exigeix a les entitats bancàries andorranes acomplir les obligacions següents:

 

  1. Inscriure’s al portal web que l’IRS disposa a aquest efecte.
  2. Identificar els clients (nous i preexistents) que siguin nord-americans o residents als EUA i assignar-los una classificació FATCA, tant a les persones físiques com a les jurídiques.
  3. Reportar anyalment a l’IRS la informació sobre comptes en què intervinguin: a) persones nord-americanes, b) clients que no proporcionin la informació necessària per a la identificació FATCA i c) clients subjectes a retenció.
  4. Retenir: L’entitat haurà d’implementar mecanismes per practicar correctament les retencions als clients que, per la seva classificació FATCA, hi estiguin subjectes, quan rebin determinats pagaments amb origen als EUA.
  5. Alternativament, l’entitat podrà transmetre la informació a l’intermediari anterior perquè aquest practiqui la retenció exigida.
  6. Assegurar el compliment: Implementar mecanismes per assegurar el degut compliment de tots els requeriments FATCA davant l’IRS, conforme a l’FFI Agreement, a través de les certificacions emeses per l’IRS.

 

Les entitats del Grup Vall Banc es comprometen a col·laborar en el compliment de la normativa FATCA i han estat registrades com a entitats financeres participants a FATCA en l’IRS, agència federal del Govern dels Estats Units, encarregada de la recaptació fiscal i del compliment de la llei tributària.